pacman-scripts 4.1.2

Anders Jonsson anders.jonsson at norsjovallen.se
Mon May 14 23:45:22 CEST 2018


On 2018-04-26 12:28, Kristoffer Andersson wrote:
> Hej!
>
> Här kommer några nyöversättningar.
> Jag håller också på att göra layoutjusteringar (mellanslag, matcha
> stor/liten bokstav) som jag bedömmer inte behöver granskas.
>
> Med vänliga hälsningar
>
> Kristoffer Andersson

Har nu tittat igenom även denna. Det som störde mest var en del 
särskrivningar som fanns sedan tidigare. Har lämnat förslag på hur de 
skulle kunna skrivas ihop eller hur ordföljder skulle kunna ändras för 
dessa.


 >Använding

"Användning". Flera förekomster av denna.


 >Held by process %s
 >Hålld av processen %s

"Hållen" eller "Hålls" skulle se bättre ut. >Integriteskontroller

"Integritetskontroller" >katalaoger

"kataloger" >programet

"programmet"


 >medans

"medan" anses vara mindre talspråkligt. >utryckligt


"uttryckligt"
 >stang av färger

"stäng av"
 >msgid "  -r, --recv-keys           Fetch the specified keyids"
 >msgstr "-r, recv-keys Hämta de angivna nyckelid:n

Saknas två bindestreck för flaggan "--recv-keys"
 >  -s, --sign        sign database with GnuPG after update\\n
 >-s, -sign signera databas med GnuPG efter uppdatering\\n

Saknas ett bindestreck för flaggan "--sign"


 >Entering %s environment...
 >Påbörjar %s miljön...

"%s-miljön" >Generating checksums for source files...
 >Generera kontrollsummor för källfiler.

Originalet avslutas med tre punkter. Sedan är det pågående form, så 
"Genererar" om det ska se ut som omgivande strängar av liknande format. >Verifying source file signatures
 >Verifierar källfil signaturer

Särskrivet. "källfilssignaturer" eller dylikt. >dålig signatur från publika nyckel

"publik nyckel"
 >En eller fler PGP signaturer

"PGP-signaturer" >En eller fler PGP signaturer kunde ej bli Verifierade!

Eftersom det är mitt i en mening skulle "verifierade" kunna skrivas med 
liten bokstav. >Warnings have occurred while verifying the signatures.
 >Varningar har skett medan verifiering av signaturer.

Meningen låter lite konstig för mig. Jag skulle skriva slutet antingen 
som "har skett under verifiering av signaturer." eller "har skett medan 
verifiering av signaturer utfördes." >Skipping all source file integrity checks.
 >Hoppar över källfils integritets kontroll.

Särskrivning, skulle exempelvis kunna skrivas som "integritetskontroll 
för källfiler". >Hoppar över verifiering av källfilens PGP signatur.

"PGP-signatur" >Generating %s file...
 >Skapar %s fil...

"%s-fil" >Missing %s directory.
 >Saknar %s mapp.

"%s-mapp" eller "mappen %s" >Creating package "%s"...
 >Skapar packet "%s"...

"paket" >Adding %s file...
 >Lägger till %s fil...

"%s-fil"


 >Failed to add %s file to package.
 >Misslyckades lägga till %s fil till paket.

"%s-fil" >'%s' är inte ett giltig paket-suffix.

"ett giltigt" >Created signature file %s.
 >Skapade signatur fil %s.

"signaturfil" >Installing %s package group with %s...
 >Installerar %s paket grupp med %s...

"%s-paketgrupp" >Cannot find the %s package needed to handle %s sources.
 >Kunde inte hitta %s paket som krävs för att hantera %s källor.

"paketet %s";  "%s-källor" >Cannot find the %s binary. Will use %s to acquire root privileges.
 >Kan inte hitta %s binär. Kommer använda %s för att få root-rättigheter.

"binären %s"


 >Cannot find the %s binary.
 >Kan inte hitta %s binär.

"binären %s"


 >Cannot find the %s binary required
 >Kan inte finna %s binära fil som krävs

Detta känns särskrivet för mig, jag skulle föredra formen som finns i 
några andra strängar: "Kunde inte hitta binären %s som krävs för ..."

Ett antal förekomster av denna.
 >required for compiler cache usage.
 >krävs för kompilator cache användande.

Särskrivning. Skulle kunna skrivas "användande av kompilatorcache"


 >required for object file stripping.
 >krävs för objektfil skalning.


Särskrivning. Skulle kunna skrivas "skalning av objektfil"

 >komprimera manual och info sidor.

"komprimera manual- och info-sidor." >Ett packet har redan blivit byggt.

"Ett paket" >incomplete %s field in %s
 >ej fullständiga %s fält i %s


"%s-fält"

 >Remove %s dir before building the package
 >Ta bort %s katalogen före paketet byggs

"%s-katalogen"

 >(use existing %s dir)
 >(använd existerande %s katalog)

"%s-katalog" >  -L, --log        Log package build process
 >  -L, --log        För logga över byggprocessen

"För logg över" >  -p <file>        Use an alternate build script (instead of '%s')
 >  -p <file> Använd ett alternativt byggskript (istället för '%s')

Här har några mellanslag tagits bort, så den här raden kan nog se ut 
snedjusterad i terminalen då den skrivs ut. >Specify a key to use for %s signing
 >Ange en nyckel att användas för %s signering

"%s-signering"


 >Ladda ner källkodsfiler (om det behövs) och göra integritetskontroller

Första verbet använder imperativ, så resten av meningen kan också göra 
det: "och gör integritetskontroller"
 >If %s is not specified, %s will look for '%s'
 >Om %s inte är angiven, %s kommer söka efter '%s'

För mig skulle ordföljden ”Om %s inte är angiven kommer %s söka efter 
'%s'” låta mer naturlig på svenska.


 >%s signal caught. Exiting...
 >%s signal fångad. Avslutar...

"%s-signal"


 >%s not found.
 >% hittades inte.

Bokstaven s saknas i "%s" >Do not use the %s option.
 >Använd inte %s alternativet.

"alternativet %s" >%s contains %s characters
 >%s innehåller %s tecken

"%s-tecken" >Leaving %s environment.
 >Lämnar %s miljö.

"%s-miljö" >Using existing %s tree
 >Använder existerande %s träd

"%s-träd"


 >Removing existing %s directory...
 >Tar bort existerande %s katalog....

"%s-katalog"


 >ogiltigt nyckel/värde par\n

"nyckel/värde-par"
 >Uppdatera den loka databasen

"lokala"


 >Verifiera filen(erna)

Det här ser konstigt ut på svenska då "filenerna" inte är ett ord. Jag 
skulle föredra "filen/filerna". >signaturen(erna)

Skulle på samma sätt föredra "signaturen/signaturerna" här >initialiserad

"initierad" föredras av datatermgruppen. >Du har inte tillräckliga rättigheter för att läsa %s nyckelringen.

"%s-nyckelringen"


 >Cannot find the %s binary required for all %s operations.
 >Kunde inte hitta %s binär som krävs för alla %s operationer.

"binären %s som krävs för alla %s-operationer" >improve the performance\\nof pacman
 >förbättra prestandan\\navpacman

Mellanslaget efter "\\nav" saknas. >hårddsiken

"hårddisken" >hårdiskens

"hårddiskens" >Cannot find the %s binary required for verifying integrity.
 >Kan inte finna %s binär som krävs för integritetsverifiering.

"Kan inte finna binären %s" >Packar up %s...

"upp" >Check for %s, %s, and %s directories.
 >Kontrollera efter %s, %s och %s kataloger.

"katalogerna %s, %s och %s" >delta-fil mellan två packet

"paket" >kan sedan läggas till i en databad

"databas"


 >Kan inte gitta

"hitta"


 >the xdelta3 binary
 >xdelta3 binär

"xdelta3-binär"
 >Copyright (c) 2006-2016 Pacman Development Team 
<pacman-dev at archlinux.org>\\n\\nThis is free software; see the source 
for copying conditions.\\nThere is NO WARRANTY, to the extent permitted 
by law.\\n

Denna är inte översatt. Slutet översätts på följande sätt i en tidigare 
sträng:
"Detta är fri mjukvara; kolla källkoden för under vilka förhållanden 
kopiering kan göras.\\nDet finns INGEN GARANTI, i den utsträckning som 
lagen tillåter.\\n" >Adding 'deltas' entry
 >Lägger till 'deltas' post : %s -> %s

Särskrivning, detta ser ut som genitiv om det skrivs isär. ”'deltas'-post” >Tar bort tomma deltaändrings filer...

"deltaändringsfiler" >Misslyckades att signera paket databasen '%s'

"paketdatabasen"


 >Creating '%s' db entry...
 >Skapar '%s' db post...


%s utvecklas till "desc". Skulle exempelvis kunna skrivas 
'%s'-databaspost, eller kanske "'%s' db-post"


 >Tar bort gammal paket fil '%s'

"paketfil" >inte en riktig pacman databas.

"pacman-databas" >ej i packet: %s

"paket" >%s entry file not in
 >%s inträdesfil ej i

"%s-inträdesfil"


 >%s entry should not contain leading slash
 >%s posten får inte innehålla ledande snedstreck

"%s-posten" >%s array contains
 >%s fält innehåller


"%s-fält" >Saknar %s funktionen i %s

"%s-funktionen" >Saknar %s funktion för uppdelade paket '%s'

"%s-funktion" >Requested package %s is not provided in %s
 >Begärt paket %s är inte tillhandahållna i %s

Singularis, så "tillhandahållet". >is not allowed to be empty.
 >får inte att vara tom.

"får inte vara tom" >%s array cannot contain
 >%s fält kan inte innehålla

"%s-fält"
 >comparison (< or >) operators.
 >jämförelse (< eller >) operatörer.

Särskrivet. Jag skulle skriva "jämförelseoperatörer (< eller >)".

 >%s fil (%s) existerar inte

"%s-fil" >Retrieving sources...
 >Hämtar Källor...

"Hämtar källor..."

 >Removing doc files...
 >Tar bort doc filer...

"doc-filer", eller "dokumentationsfiler".
 >Removing %s files...
 >Raderar %s filer...

"%s-filer"


 >Komprimerar man och info sidor...

"man- och info-sidor"


/Anders


More information about the tp-sv mailing list